สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

1.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565