คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

1.

คู่มือทั่วไป

2.

คู่มือ-งานด้านโรงงานอุตสาหกรรม

3.

คู่มือ-งานด้านเหมืองแร่

4.

คู่มือ-งานด้านส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม