นโยบายป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

1.

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

2.

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ