25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ...... “สุรินทร์รุ่งเรือง เมืองสะอาด”

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายบริหารจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง กลางทาง ปลายทาง สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมประคำสวย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ นายสรสาสน์ สีเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม โดยมี นางอิฐสราชัย ลำพา อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ นางสาวชฎารัตน์ ศิริบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายบริหารจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง กลางทาง ปลายทาง สำหรับสถานประกอบการ ประกอบด้วยหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนในจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย ปลัดจังหวัด, พาณิชย์จังหวัด, พลังงานจังหวัด, แรงงานจังหวัด, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด, ประธานหอการค้าจังหวัด และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทาง/ตัวชี้วัด/วางแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง สำหรับใช้กับสถานประกอบการ เช่น โรงงาน ห้างสรรพสินค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท โรงแรม/รีสอร์ท/ร้านอาหาร และสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงการจัดการขยะด้วยหลักการ 3 ช.(ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่) โดยมีเป้าประสงค์หลักคือ “สุรินทร์รุ่งเรือง เมืองสะอาด”