14 พฤศจิกายน 2565 นางอิฐสราชัย ลำพา อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางอรุณี อินยาพงษ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี 2565/2566 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมี นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ขอความร่วมมือสำนักงานอุตสาหกรรมทุกจังหวัดที่มีโรงงานน้ำตาลตั้งอยู่ในพื้นที่ ให้ดูแล ตรวจกำกับ กำชับ ในการประกอบการไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ PM2.5 อีกทั้งให้แต่ละพื้นที่มีมาตรการเกี่ยวกับการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานและการบรรทุกอ้อย กำชับให้โรงงานน้ำตาลและเกษตรกรชาวไร่อ้อย ทำการขนส่งอ้อยและบรรทุกอ้อยให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดเพื่อลดอุบัติเหตุจาการขนส่งและการคมนาคม ในส่วนมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้สำหรับในฤดูการผลิตปี 2565/2566 ให้มีปริมาณอ้อยไฟไหม้ไม่เกิน 5% สนองนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่น PM 2.5 และในฤดูการผลิตนี้ยังคงต้องมีการควบคุม/ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปตามมาตรของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด เพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย