1 ตุลาคม 2565  นางอิฐสราชัย ลำพา อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางวรรณภา เอ็นดู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 โดยมีนายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ