ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2565

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ววันนี้
จึงทำให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยใช้บังคับกับกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ทุกขนาด